آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

زانو درد در دوچرخه سواران

bicycling-300x196

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

bicycling-300x196

زانو شایعترین محل آسیب در دوچرخه سوارها است. زانو درد در یک دوچرخه سوار می تواند در جلو یا پشت و یا در طرف داخل یا خارج آن احساس شود.

 درد سمت خارجی زانو در دوچرخه سواران

مهمترین عامل درد در سمت خارج زانو و مفصل ران دوچرخه سواران سندروم سوار ایلیوتیبیال باند است. ایلیوتیبیال باند یک نوار بافتی پهن در سمت خارجی ران و زانو است. وقتی این نوار بافتی قابلیت انعطاف کمی داشته باشد در حین رکاب زدن و با خم و راست شدن مکرر مفصل زانو، به کندیل خارجی استخوان ران سایش پیدا کرده و موجب زانو درد می شود. مهمترین عوامل فشار بیش از حد به ایلیوتیبیال باند عبارتند از:

ارتفاع نامناسب زین و درد سمت خارجی زانو

دسته پدال (کرانک) بلند و درد سمت خارجی زانو

استفاده از دنده های سنگین و درد سمت خارجی زانو

فاصله کم پدال ها و درد سمت خارجی زانو

چرخش پاها به داخل وقتی روی پدال قرار گرفته اند و درد سمت خارجی زانو

کم بودن آزادی چرخش پدال  Pedal float و درد سمت خارجی زانو

 درد سمت داخلی زانو در دوچرخه سواران

مهمترین علل درد داخل زانو در دوچرخه سواران کشیده شدن رباط جانبی داخلی و تاندنیت و بورسیت پس آنسرینوس است. عوامل زیر در ایجاد درد سمت داخلی زانو دردوچرخه سواران تاثیرگذار هستند

زیاد بودن فاصله پدال ها از هم و زانو درد در سمت داخلی زانو

چرخیده بوده پاها به خارج روی پدال و زانو درد در سمت داخلی زانو

محدود بودن آزادی چرخش پدال Pedal float  و زانو درد در سمت داخلی زانو

درد جلوی زانو در دوچرخه سواران

مهمترین علل درد جلوی زانو در دوچرخه سواران کندرومالاسی کشکک، تاندنیت کشکک، تاندنیت چهارسر و بیماری پلیکای داخلی است. عوامل زیر در ایجاد درد جلوی زانو در دوچرخه سواران تاثیرگذار هستند

استفاده زیاد از دنده های سنگین ودرد جلوی زانو

ارتفاع پایین زین یا خیلی جلو بودن آن و درد جلوی زانو

گذاشتن پا در جلوی پدال و درد جلوی زانو

بلند بودن دسته پدال ودرد جلوی زانو

 درد پشت زانو در دوچرخه سواران

مهمترین علل درد پشت زانودر دوچرخه سواران کشش عضلات و تاندون همسترینگ است. عوامل زیر در ایجاد  درد پشت زانودر دوچرخه سواران تاثیرگذار هستند

زیاد بالا بودن یا زیاد به پشت بودن زین دوچرخه و زانو درد در پشت زانو

آزاد بودن زیاد در چرخش پدال Pedal float و زانو درد درپشت زانو

  • بازدید کنند گان گرامی

منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ