آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

درمان دیسک گردن با طب فیزیکی

idfd

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

 [sbu_post_image]

ﺩﺭ  درمان گردن درد ودیسک گردن به وسیله ی ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﺮﻣﺎ، ﮔﺮﻣﺎ، ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻋﺼـﺐ، ﺍﻣـﻮﺍﺝ ﻓﺮﺍﺻـﻮﺕ، ﻣـﺎﺩﻭﻥ ﺳـﺮﺥ ﻭ ﺍﻣﺜـﺎﻝ ﺁﻥ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ بیمار ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺸﻲ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺍﻳـﻦ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭ ﻗـﺪﺭﺕ ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﮔﺮﺩﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔـﺮﺩﻥ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان غیرجراحی دیسک گردن و تمرینات کششی و تقویتی در درمان دیسک گردن را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان دیسک گردن با طب فیزیکی مطالعه فرمایید.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ