درد جلوی زانو

دردهای مبهم و پخش در اطراف و پشت کشکک زانو که تدریجاً افزایش می یابد از علا ئم اولیه این عارضه است . درد با  خم و راست شدن زانو افزایش می یابد و پس از مدتی نشستن با زانو ی خم (دوو چهار زانو نشستن) یا استفاده از توالت ایرانی به شدت درد ناک میگردد. در همین زمان پیمودن مسیرهای نا هموار خصوصاً سراشیب با درد و احساس ناراحتی همراه شده و ورزشکار را دچار مشکل می سازد . گاهی ممکن است که درد های زانو به نواحی پا یین تر و ساق پا انتشار یابد و در بعضی موارد حالت گیری کردن مختصر زانو و یا خالی شدن زانو در هنگام راه رفتن به درد جلوی زانو اضافه شود

مشاهده فیلم

منبع

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)