ورزش درمانی در کشیدگی و پارگی رباط مچ پا (1)

th

شما پس از کسب توانایی تحمل فشار بر روی پا، می توانید حرکات کششی از طریق حوله را آغاز کنید. هنگامی که انجام این کشش ها برای شما ساده شد، تمرینات کششی عضلات ساق را بصورت ایستاده انجام دهید.

کشش بوسیله حوله

روی یک سطح سفت بشینید. پاهایتان را رو به جلو دراز کنید و یک حوله معمولی را دور پایتان بیاندازید طوری که قوس پا را بگیرد. در حالی که صافی زانوهایتان را حفظ کرده اید حوله را بکشید، در هر حرکت 30 – 15 ثانیه مکث کنید و سپس 3 بار تکرار کنید.

vکشش عضلات ساق در حالت ایستاده

رو به دیوار بایستید و دستان خود را هم سطح  سر روی دیوار قرار دهید. پای آسیب دیده عقب و پای سالم را جلو بگذارید. پای مصدوم را کمی به سمت داخل بچرخانید و پاشنهء آن روی زمین حفظ کنید. به آرامی و در حالی که پاها ثابت است به سمت دیوار متمایل شوید تا زمانی که احساس کشش در ساق کنید 15 – 30 ثانیه مکث و 3 بار تکرار کنید. این حرکت را چند بار در روز انجام دهید .

n

کشش عضلهء سولئوس درحالت ایستاده

رو به دیوار بایستید و دستان خود را هم عرض قفسه سینه روی دیوار قرار دهید به طوری که هر دو زانو کمی خم باشند و پای آسیب دیده عقب تر باشد. به آرامی به سمت دیوار تکیه کنید به طوری که در قسمت تحتانی ساق احساس کشش کنید. بار دیگر حرکت را طوری انجام دهید که پای آسیب دیده کمی به سمت داخل بچرخد. در این حرکت 30 – 15 ثانیه مکث کنید. به حالت شروع اولیه برگردید و این حرکت را 3 بار تکرار کنید.
z

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ