فواید حجامت بدون شرط (بادکش)

حجامت

فواید حجامت بدون شرط

حجامت بلاشرط

اين نوع حجامت در نقاطي از بدن كه تحمل تيغ خوردن را ندارند استفاده مي شود مانند جگر ، پستانها ، شكم و ناف و كشاله ران و...

الف : كاربرد حجامت بلاشرط غير ناري :

1- تغيير جهت ماده از يك عضو به سوي ديگر مانند بادكش زير پستانها در افراط حيض يا روي عضله شكم و زير دنده براي درمان خونريزي بيني

2- برگرداندن عضو به موضع اصلي خود ( شكستگي دنده ،مهره شكسته يا دررفته، جااندازي فتق و بيضه نزول نكرده ...)

3- انتقال ورم از عضو شريف به عضو مجاور كم اهميت تر ( البته فقط در ابتداي سير بيماري و قبل از استقرار كامل ماده اين كار مجاز است . )

4- كشيدن ماده از عضو مانند تخليه ناسور يا رطوبت رحم ( قبل از آن بايستي پاكسازي عام بدن صورت بگيرد در غير اين صورت بدنبال بادكش ماده از ساير اعضا به عضو محجوم مي ريزد . )

5- به ظاهر كشيدن ورم عميق براي رساندن ادويه موضعي به آن

6- رفع انسداد و يا سنگ کلیه " هر گاه سنگ خارج نشود پایین تر از کلیه را باد کش گذارند"

7- جهت جذب خون به معده

8- بازگشت خونرساني به اعضايي كه حس و حركت ندارند .

ب : كاربرد حجامت بلا شرط ناري :

1-تسكين درد :

- در قولنج ريحي كه به علت ورم نباشد و همچنين درد ريحي شكم كه دراين موارد بايستي محجمه بزرگ بر ناف گذاشته شود .
- دردهاي رحم (ديسمنوره ) خصوصاً در زنان و دختران جوان باعث آرامش درد مي شود .
- در عرق النساء محجمه بر ورك گذاشته مي شود .
- در بواسير و نقرس روي وركين ، بين الوركين ( محل حجامت سه بند ) و رانها را باد كش مي گذاريم .
- بادكش مقعده باعث جذب ماده از جميع بدن و سر و امعا ء مي شود و براي فساد حيض مفيد است و بدن را سبك مي سازد .
- درد كبد و طحال ناشي از باد

2- گرم كردن عضو :

جذب خون به محل و تحليل رياح محتبسه در آن

3- اسهال مفرط در زیر دنده ها و بین دو شانه
4- اگر فرد دچار عوارض قی مانند گشیدگی و درد اندامها شد

منبع : طب سنتی ایران

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)