علل کشیدگی عضله چهارسر در جلوی ران

کشیدگی و رگ به رگ شدن عضله چهار سر ران در فعالیت های شدید بدنی و ورزشی ایجاد میشود. این کشیدگی معمولا همراه با درد شدیدی در عضلات جلوی ران است.

ساختمان عضله چهارسر جلوی ران

عضلات چهارسر چهار عضله در کنار هم هستند که در جلوی ران قرار داشته و قسمت اعظم حجم عضلانی جلوی ران را تشکیل میدهند. چون این دسته عضلانی کار تقریبا یکسانی انجام داده و در کنار هم هستند به آنها عضله چهارسر ران (بجای عضلات چهار سر ران) یا عضله کوادری سپس Quadriceps muscle هم میگویند. این چهار عضله عبارتند از :

  • رکتوس فموریس
  • وستوس مدیالیس
  • وستوس لترالیس
  • وستوس اینترمدیوس

چگونگی ایجاد آسیب عضله چهارسر ران

وظیفه اصلی عضله چهارسر ران مستقیم کردن مفصل زانو است. در حین انقباض، فیبرهای عضله چهار سر تحت نیروهای کششی زیادی قرار میگیرند. در این حال اگر نیرویی از خارج سعی در خم کردن مفصل زانو کند فیبرهای عضلانی درمعرض کشش باز هم بیشتری قرار میگیرند (این وضعیت بطور مثال در حین محکم لگد زدن و یا رسیدن به زمین بعد از جهیدن اتفاق میفتد).
اگر این کشش بیش از حد تحمل عضله باشد در فیبرهای عضلانی پارگی های میکروسکوپی همراه با خونریزی ایجاد میشود که میتواند منجر به درد و تورم عضله شود. این وضعیت را کشیدگی یا استرین Strain عضله چهارسر ران میگویند.

علل کشیدگی عضله چهارسر ران

مهمترین علت کشیدگی عضله چهارسر ران افزایش ناگهانی طول آن بیش از حد تحمل عضله و در حین فعالیت های ورزشی است. این آسیب بیشتر موقعی ایجاد میشود که فرد بدون آمادگی قبلی ورزشی را که بیش از حد تحملش است انجام میدهد. این وضعیت به چند علت ایجاد میشود :

  • عضلات جلوی ران فرد به اندازه کافی قوی نیست و نمیتواند نیروهای وارده را تحمل کند و در نتیجه بر اثر وارد شدن نیروهای کششی زیاد به یک عضله ضعیف عضله دچار کشش شده و فیبرهای عضلانی آن دچار پارگی های ظریف میشوند
  • فرد قبل از شروع ورزش نرمش های کششی را به اندازه کافی انجام نداده و عضله سفت بوده و قدرت انعطاف و خاصیت کششی به اندازه کافی ندارد. در این موارد عضله نمیتواند در مقابل نیروهای زیادی که در حین ورزش به آن وارد میشوند به اندازه لازم کش بیاید و در نتیجه دچار آسیب کششی بصورت پارگی فیبرهای عضلانی میشود.
  • انجام ورزش طولانی مدت که عضله چهارسر را خسته میکند
  • ضربه مستقیم به عضله چهارسر

کشیدگی عضله چهارسر در ورزش های دو، دو با مانع، پرش طول، بسکتبال و فوتبال بیشتر دیده میشود.
در هوای سرد احتمال کشیدگی عضله چهارسر بیشتر است.

منبع : ایران ارتوپد

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ