آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

طب فیزیکی در درمان دیسک گردن

گ

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

neck pain

بیماری دیسک گردن، مختص زندگی شهرنشینی است. در همه انسان ها فرایند فرسایشی دیسک بین ستون مهره ها از سن ۳۰ تا ۴۰ سالگی آغاز می شود و دیسک به تدریج آب خود را از دست می دهد و علاوه بر اینکه ارتفاع آن کاهش می یابد، انعطاف پذیری اش نیز کمتر می شود. عواملی هم که به این فرسایش سرعت می بخشند و باعث بروز بیماری دردناک و ناتوان کننده ای به نام دیسک گردن می شوند.

درمان دیسک گردن در طب فیزیکی

ﺩﺭ ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﺮﻣﺎ، ﮔﺮﻣﺎ، ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻋﺼـﺐ، ﺍﻣـﻮﺍﺝ ﻓﺮﺍﺻـﻮﺕ، ﻣـﺎﺩﻭﻥ ﺳـﺮﺥ ﻭ ﺍﻣﺜـﺎﻝ ﺁﻥ) ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ بیمار ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﮐﺸﺸﻲ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺍﻳـﻦ ﻭﺭﺯش ها  ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭ ﻗـﺪﺭﺕ ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﮔﺮﺩﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔـﺮﺩﻥ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺑﺎفت های ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺩ ﺁن ها ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﺍی ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

منبع : اداره کل تربیت بدنی    متخصص طب فیزیکی و توانبخشی قزوین

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ