آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

بازو – اعصاب

عصب

تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

چهار عصب عمده اندام فوقانی عبارتند از

  • عصب مدیان
  • عصب رادیال
  • عصب اولنار
  • عصب موسکولوکوتانه

این چهار عصب از شبکه بازویی منشعب می‌شوند. شبکه بازویی یک شبکه متشکل از اعصابی است که به هم متصل می‌شوند. منشا این شبکه از ریشه‌های عصبی است که عمدتا از بین مهره‌های گردن خارج می‌شوند و خروجی این شبکه هم اعصابی است که چهار عصب ذکر شده مهم‌ترین آن‌ها هستند.

عصب موسکولوکوتانه (Musculocutaneous nerve) یکی از اعصاب عضلانی و حسی در بدن است که از تنهٔ خارجی شبکهٔ بازویی (Brachial plexus) منشعب می‌شود. این عصب در بخش بالایی بازو شروع می‌شود و سپس در طول بازو به سمت پایین حرکت می‌کند.

عصب موسکولوکوتانه مسئول فعالیت سه عضله است:

  1. عضلهٔ بی سپس (Biceps brachii): این عضله در بخش جلویی بازو قرار دارد و در انعقاد بازو نقش دارد. عصب موسکولوکوتانه سیگنال‌های عصبی را به این عضله ارسال کرده و باعث انقباض آن می‌شود.
  2. عضلهٔ براکیالیس (Brachialis): این عضله نیز در بخش جلویی بازو قرار دارد و در انعقاد بازو نقش دارد. عصب موسکولوکوتانه نیز سیگنال‌های عصبی را به این عضله ارسال کرده و باعث انقباض آن می‌شود.
  3. عضلهٔ کوراکوبراکیالیس (Coracobrachialis): این عضله در بخش داخلی بازو قرار دارد و نقشی در انعقاد و بازوشدگی بازو دارد. عصب موسکولوکوتانه سیگنال‌های عصبی را به این عضله ارسال کرده و باعث انقباض آن می‌شود.

علاوه بر این، عصب موسکولوکوتانه در پایین‌تر از بازو نیز حس قسمتی از پوست ساعد را تأمین می‌کند. این عصب اطلاعات حسی از این قسمت از پوست را به سیستم عصبی می‌فرستد.

به طور کلی، وظیفهٔ عصب موسکولوکوتانه تأمین عصبی و فعالیت عضلات بی سپس، براکیالیس و کوراکوبراکیالیس است و همچنین حس قسمتی از پوست ساعد را تامین می‌کند.

عصب رادیال (Radial nerve) از تنهٔ خلفی یا پشتی شبکهٔ بازویی (Brachial plexus) خارج می‌شود. این عصب در بازو موجب فعالیت عضلهٔ سه سر بازویی (Triceps brachii) است که در بخش پشتی بازو قرار دارد. در ابتدا، عصب رادیال در قسمت‌های بالایی بازو در سمت داخلی آن قرار دارد و سپس به سمت پشت استخوان بازو حرکت می‌کند. در این مسیر، عصب رادیال به استخوان متصل می‌شود و به تدریج آن را دور می‌زند. در قسمت‌های پایین‌تر، عصب رادیال در سمت خارجی آرنج قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، عصب رادیال در پایین‌تر از آرنج نیز تعدادی از عضلات ساعد را فعال می‌کند و حس قسمتی از دست را تأمین می‌کند. این عصب سیگنال‌های عصبی را به این عضلات ارسال کرده و باعث انقباض آن‌ها می‌شود. همچنین، اطلاعات حسی از قسمتی از دست را به سیستم عصبی منتقل می‌کند.

بنابراین، عصب رادیال از تنهٔ خلفی شبکه بازویی خارج می‌شود و در بازو فعالیت عضلهٔ سه سر بازویی را تنظیم می‌کند. همچنین، در قسمت‌های پایین‌تر از آرنج، حرکت تعدادی از عضلات ساعد را کنترل می‌کند و حس قسمتی از دست را تأمین می‌کند.

عصب‌های مدیان و اولنار بعد از خروج از شبکه بازویی در سمت داخلی بازو به سمت پایین میایند. این اعصاب در بازو کار خاصی انجام نداده و صرفا از بازو عبور کرده و به ساعد و دست می‌رسند. در ساعد و دست موجب حس و حرکت می‌شوند.

منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ