آسیب ستون فقرات و نخاع بر اثر ضربه

spine2

در صورتی‌ که‌ نیروهای‌ غیرطبیعی‌ به پشت‌ یا گردن‌ وارد شده‌ باشند (به‌ خصوص‌ اگر مصدوم‌ از اختلال‌ حس‌ یا حرکت‌شاکی‌ باشد)، همواره‌ به‌ آسیب‌ ستون‌ فقرات‌ مشکوک‌ شوید.

اگر در حادثه‌ ای ضربه به ستون فقرات وارد شود ،مصدوم‌ شدیداً به‌ جلو و عقب‌ خم‌ شده‌ یا ستون‌ فقرات‌ دچار پیچش‌ شده‌ است‌، باید فرض‌ کنید که‌ او مبتلا به‌ آسیب‌ ستون‌ فقرات‌ است‌.

خصوصاً در آسیب ستون فقرات باید دقت‌ کنید که همواره‌ از حرکت‌ دادن‌ غیرضروری‌ سر و گردن‌، اجتناب‌ کنید. اگر چه‌ آسیب‌ نخاع ممکن‌ است‌ در غیاب‌ صدمه‌ به‌ مهره‌ها روی‌ دهد، شکستگی‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ شدت‌این‌ خطر را افزایش‌ می‌دهد. مناطقی‌ که‌ بیش‌ از سایر نقاط‌ در ستون فقرات  آسیب‌پذیر هستند،عبارتند از استخوان‌های‌ گردن‌ و کمر.

ساختار ستون‌ فقرات‌ نخاع‌ توسط‌ مهره‌ها (استخوان‌های‌ پشت‌) محافظت‌ می‌شود. وارد آمدن‌ آسیب‌ به‌ یک‌ مهره‌ یا یک‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ ممکن‌ است‌ به ریشه‌های‌ عصبی‌ که‌ از نخاع‌ خارج‌ می‌شوند یا به‌ خود طناب‌، صدمه‌ برساند.

آسیب مهره های ستون فقرات بر اثر ضربه

در آسیب ستون فقرات ممکن است موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

آسیب ستون فقرات و گردن درد ویا  درد در محل‌ آسیب‌؛ ممکن‌ است‌ سایر آسیب‌های‌ دردناک‌تر،این‌ درد را مخفی‌ کنند.

آسیب ستون فقرات و  وجود حالت‌ پلکانی‌، نامنظمی‌ یا انحراف‌ ستون فقرات

آسیب ستون فقرات و  حساسیت‌ در پوست‌ روی‌ ستون‌ فقرات‌

آسیب نخاعی بر اثر ضربه

اگر نخاع‌ آسیب‌ ببیند، ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

آسیب نخاع و از دست‌ دادن‌ حس‌ یا حس‌ غیرطبیعی‌ (مثلاً احساس‌ سوختن‌ یا گزگز و مورمور).مصدوم‌ ممکن‌ است‌ ذکر کند که‌ اندام‌هایش‌ خشک‌، سنگین‌ یا فاقد مهارت‌های‌ گذشته هستند.

آسیب نخاعی و از دست‌ دادن‌ کنترل‌ مثانه‌ و یا روده‌

آسیب نخاعی و  مشکلات‌ تنفسی

  • بازدید کنندگان گرامی

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)