تنگی کانال ستون فقرات

باریک شدن و تنگ شدگی غیرطبیعی ستون فقرات، همان تنگی کانال نخاعی در ستون فقرات است که ممکن است در هر ناحیه ای از نخاع بروز نماید.

شایع ترین اشکال به صورت تنگی کانال نخاعی گردنی ، در ناحیه ی گردن و تنگی کانال نخاعی کمری در ناحیه ی تحتانی کمر بروز می کنند.

مابین مهره ها ، دیسک های بین مهره ای و مفاصل فاست نخاعی واقع شده اند. با افزایش سن ، از حالت اسفنجی دیسک ها کاسته شده که می تواند به کاهش