علائم شکستگی استخوان پاشنه پا

 

استخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneus) در ناحیه پاشنه پا قرار دارد.تاندون آشیل به این استخوان می چسبد. استخوان پاشنه بزرگترین استخوان مچ پا می باشد. شکستگی آن شایعترین شکستگی در میان استخوان های مچ پا بوده و حدود 2% تمام موارد شکستگی ها را شامل می شود.  حدود 70-40 درصد موارد این شکستگی ها از نوع داخل مفصلی همراه با جابجایی بوده و 95 درصد این شکستگی ها در سنین 45-21 سالگی رخ می دهد.

این شکستگی ها غالباً در اثر سقوط از ارتفاع بوجود