پنج ورزش مناسب برای ورم پا

هر روز این تمرین ‌ها را باید مرتب و پشت هم انجام دهید:

1- روی یك صندلی بنشینید و یك توپ تنیس را زیر کف پا گذاشته و بدون آن كه به آن فشار بیاورید آن را حركت دهید و بچرخانید. این حركت را برای هر پا به مدت یك دقیقه در روز انجام دهید.

2- سرپا جلوی یك پنجره یا هوای آزاد بایستید و در حالی كه به دور دست نگاه می‌ كنید، دست‌ ها را به عقب برده تاقفسه سینه باز شود و برای یك دقیقه نفس عمیق بكشید.

3- سرپا بایستید.