کاربرد دستگاه مگنت تراپی در بیماری ها

m7

استفاده از مگنت تراپي از قرن 17 در دنيا مورد تـوجـه و مطـالعـه بـوده است. يكي از روش های درماني در حوزه توانبخشي الكتروماگنتيک تراپي است. اين شيوه درماني بر اين اساس استوار است كه همه چيز در ماهيت الكتريكي هستند. با توجه به اينكه غشای سلول و تمام عناصر داخل سلول دارای بــار الكتـريكـي و مغنـاطيسـي هستنـد.

بـدن انسان از تعداد زيادی سلول تشكيل شده است كه فعاليت الكتريكي دارند. اين سلول ها پتانسيل پايه دارند كه براي متابوليسم زمان سلولي لازم است. ميدان مغناطيسي به همه سلول ها در هر عمقي از بدن به صورت همزمان نفوذ مي كند. بنابراين با اين روش امكان درمان مؤثر پاتولوژی های عمقي كه با روش های ديگر به طور مستقيم امكان پذير نبود ميسر مي شود.

مشاهده فلیم آموزشی کاربرد دستگاه مگنت تراپی در بیماری ها

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)