ناهنجاری های شایع ستون فقرات و اندامها

فعالیتهای مختلف روزانه وبطورشدیدتر در انجام وظایف شغلی درحرفه های مختلف،ستون مهره هارا دایماً تحت تأثیرفشارهای مختلف ونیروی مکانیکی خارجی قرارمیدهد،که نتیجة آنها صدمات وآسیب های ستون مهره ها بویژه ناحیه کمر وشانه هامی باشد. ریسک فاکتورهائی نظیر سن،قد و وزن،ساختاربدنی،بلندی قد،چاقی مفرط،قدرت عضلات تنه وکمر،عادات نادرست نشستن وبد برای مدت طولانی،خم وراست شدن های مکرر وغیره...دربروز کمر دردنقش بسزائی دارند.

مشاهده فیلم

منبع

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)