برنامه تلوزیونی دکتر فرخانی دررابطه روش های نوین دیسک کمر