درد جلوی زانو در نوجوانان

اين بيماري بصورت درد جلوی زانو و زير زانو در نوجوانان بيشتر ديده مي شود كه یك‌ حالت‌ موقت‌ در ناحیه‌ زانو كه‌ با تورم‌ و احساس‌ درد در لمس‌ مشخص‌ می‌شود. این عارضه به نام (Apophysitis of the tibial Tubercle) نیز معروف است.

توبروزیته تی بیادر دوران رشد غضروفی بوده و با پیدایش مرکز استخوان‌سازی در آن، استخوانی گشته و به تنه استخوان تی بیا متصل می‌گردد. در این مرحله که در دختران در 13-8 و در پسران 15-10 سالگی صورت می‌گیرد بنا به دلایلی که