درمان دارویی پوکی استخوان زنان یائسه

درمان دارویی پوکی استخوان از دو جزء تشکیل شده است که شامل اقدامات کلی و غیر اختصاصی، همچنین درمان اختصاصی می باشد. درمان های غیراختصاصی در جدول 2-4 اشاره شده است و در اینجا به درمان های اختصاصی پوکی استخوان زنان یائسه می پردازیم.

درمان دارویی پوکی استخوان زنان یائسه با هورمون استروژن

بسیاری از خانم ها، تا صحبت از درمان پوکی استخوان با هورمون می شود، عقب نشینی کرده و در برابر تجویز آن، مقاومت می کنند. این مقاومت بر اساس شنیده هایی است که از دیگران یا