زخم پای دیابتی و درمان آن

افرادی که بیش از ۱۰ سال است که بیماری دیابت دارند، مردها، افرادی که کنترل قند ضعیفی دارند، عوارض قلبی- عروقی، رتین و یا عوارض کلیوی دارند، بیشتر از سایر بیماران در معرض خطر زخم پای دیابتی می‏باشند.
شرایط زیر در پای دیابتی همراه با افزایش خطر قطع عضو است:

انواع نوروپاتی محیطی و از دست دادن حس محافظتی (Protective)
تغییر در بیومکانیک پا (درحضور نوروپاتی)
مدارکی دال بر افزایش فشار بر پا، قرمزی و خونریزی در زیر پینه (کالوس)
تغییر شکل استخوان
بیماری عروق محیطی (کاهش یا نبودن نبض)
سابقه زخم یا قطع عضو
پاتولوژی