رگ های ران

post_image

شریان های عمده ران شریان رانی یا فمورال Femoral artery و شریان ابتوراتور هستند.

شریان فمورال

شریان رانی یا فمورال ادامه شریان ایلیاک خارجی است . گاهی به آن شریان رانی مشترک Common femoral artery هم میگویند چون در بالای ران به دو شاخه تبدیل میشود

  •   شریان رانی عمقی Deep femoral artery که به عمق ران رفته و تغذیه عضلات و استخوان ران را به عهده دارد
  •   شریان رانی سطحی Superficial femoral artery که در قسمت سطحی ران به سمت پایین تا پشت زانو آمده و در آنجا نام خود را به شریان پوپلیته Popliteal artery تغییر میدهد. وظیفه این شریان عمدتا رساندن خون به زانو و پایینتر از آن است.

شریان ابتوراتور Obturator artery

شریان ابتوراتور شاخه ای از شریان ایلیاک داخلی است که از طرف کانال ابتوراتور از لگن خارج و به ران وارد میشود. در انجا به دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم شده و عضلات کمپارتمان داخلی ران را تغذیه میکند.

ورید های ران

ورید یا سیاهرگ رانی Femoral vein در کنار شریان رانی و در داخل ران مسیرش را طی میکند. در زانو تبدیل به ورید پوپلیته Popliteal vein و در ناحیه لگن تبدیل به ورید ایلیک خارجی External iliac vein میشود. ورید رانی عمقی Deep femoral vein در کنار شریان رانی عمقی، در عمق ران قرار داشته و خون سیاهرگی عضلات ران را جمع آوری کرده و در بالای ران به ورید رانی میریزد.
ورید صافن بزرگ یا صافن بلند Great saphenous vein یک سیاهرگ زیر پوستی است که در سطح داخلی ساق و ران قرار دارد. این ورید در ناحیه کشاله ران به ورید رانی ملحق میشود.

 

1561 2

 

منبع : ایران ارتوپددکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)